POLITYKA AML

Firma Handel Pro przykłada szczególną wagę do przestrzegania polityki przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML) i finansowania terroryzmu.

Whitewashing lub pranie brudnych pieniędzy to sposób przekazywania pieniędzy z operacji przestępczych (np. oszustw, nadużyć, praktyk korupcyjnych itp.) na różne aktywa lub środki, które wydają się legalne, ale mają na celu ukrycie prawdziwego sposobu ich otrzymywania.

Procedurę nielegalnego prania brudnych pieniędzy można podzielić na następujące etapy:

 • Po pierwsze, pieniądze są zamieniane na narzędzia finansowe, takie jak salda finansowe i przelewy pieniężne. Wykorzystuje się je również do zakupu czegoś, co można odsprzedać. Można je również umieścić w bankach lub na giełdach pieniężnych. Aby nie zostać oznaczonym przez organizację jako oszustwo i nie stracić całej sumy, osoba zajmująca się praniem pieniędzy z reguły dokonuje kilku depozytów. Nazywa się to również smurfingiem.
 • W drugim etapie, pieniądze są przekazywane na inne konta i zamieniane na inne instrumenty finansowe. Etap ten jest wykorzystywany do ukrycia pochodzenia otrzymanych pieniędzy i uniemożliwienia identyfikacji osoby, która dokonała kilku transakcji finansowych. Przenoszenie i zmiana formy gotówki komplikuje proces śledzenia wypranych pieniędzy.
 • Ostatnim etapem jest uczynienie tych pieniędzy legalnymi. Pieniądze wracają do obiegu jako legalnie pozyskane na nabycie towarów i usług.

Polityka AML (przeciwdziałanie praniu pieniędzy)

Podobnie jak wiele innych firm oferujących usługi w dziedzinie finansów, Handel Pro ma na celu zapobieganie praniu brudnych pieniędzy (whitewashing) i działa zgodnie z zasadami AML. Nasza firma walczy z nielegalnymi praktykami zarabiania pieniędzy. Polityka AML ma na celu zapobieganie korzystaniu z usług firmy przez podmioty przestępcze w celu prania pieniędzy, finansowania terroryzmu lub innych nielegalnych działań.

Aby przestrzegać zasad AML, wdrożyliśmy ścisłą politykę wykrywania, zapobiegania i zgłaszania wszelkich podejrzanych transakcji odpowiednim organom. Jednocześnie firma Handel Pro nie jest zobowiązana informować swoich klientów o tym, że organy ścigania są powiadamiane o ich działaniach. Wdrożono również zaawansowany system identyfikacji elektronicznej dla każdego klienta firmy, a także wprowadzono szczegółową historię wszystkich operacji.

Aby zapobiec praniu brudnych pieniędzy, Handel Pro w żadnym wypadku nie przyjmuje ani nie wypłaca gotówki. Firma zachowuje prawo do zawieszenia każdej operacji klienta, która może być uznana za nielegalną lub związaną z praniem pieniędzy.

Procedury Handel Pro

Firma Handel Pro dba o to, aby współpracować z prawdziwą osobą fizyczną lub podmiotem prawnym. Handel Pro podejmuje wszelkie niezbędne kroki zgodnie z prawem i przepisami wprowadzonymi przez władze monetarne. Polityka AML jest realizowana za pośrednictwem:

 • polityki KYC (poznaj swojego klienta) i polityki należytej staranności;
 • monitorowania aktywności klientów;
 • prowadzenia dokumentacji.

Polityka poznaj swojego klienta i polityka należytej staranności

Ponieważ firma wspiera politykę AML i KYC, każdy klient firmy musi przejść przez procedurę weryfikacyjną. Przed podjęciem współpracy z klientami, Handel Pro upewnia się, że firma otrzyma dowody lub zostaną podjęte działania mające na celu dostarczenie dowodów potwierdzających tożsamość każdego klienta. Firma zwraca również szczególną uwagę na klientów, którzy są mieszkańcami krajów o rzekomo niewystarczających praktykach przeciwdziałania praniu pieniędzy i którzy stanowią duże zagrożenie z powodu przestępczości i korupcji, a także na beneficjentów i fundusze pochodzące z tych krajów.

Osoby fizyczne

Podczas rejestracji klient musi podać swoje dane osobowe, a mianowicie: pełne imię i nazwisko, datę urodzenia, pełny adres, numer telefonu. Klient, który jest osobą fizyczną, przesyła następujące dokumenty zgodnie z wymaganiami KYC oraz w celu potwierdzenia podanych informacji:

 • Kopia pierwszej strony krajowego lub międzynarodowego paszportu w dobrej jakości, na której wyraźnie widoczne jest zdjęcie i podpis. Klient może również wysłać kopię prawa jazdy, która spełnia te same wymogi. Dokumenty te muszą być ważne przez co najmniej sześć miesięcy od daty złożenia do rozpatrzenia.
 • Kopia dobrej jakości rachunku za media z pełnym nazwiskiem klienta i jego aktualnym miejscem zamieszkania. Dokumenty te nie mogą być starsze niż trzy miesiące od daty zgłoszenia do rozpatrzenia. W przypadku obywateli krajów WNP możliwe jest przesłanie kopii strony paszportu z adresem zameldowania, w przypadku zbieżności z miejscem zamieszkania, oraz przesłanie kopii pierwszej strony paszportu.

Firma zastrzega sobie prawo do zastosowania dodatkowych wymagań dotyczących procedury sprawdzania klientów podczas akceptowania ich do usług, jeśli klienci są rezydentami niektórych krajów.

Monitorowanie aktywności klienta

Poza zbieraniem informacji o klientach, Handel Pro kontynuuje monitorowanie działań każdego klienta w celu znalezienia i zapobiegania wszelkim podejrzanym transakcjom. Podejrzana operacja jest definiowana jako operacja, która jest sprzeczna z legalną działalnością klienta lub jego historią operacji, zgodnie z monitorowaniem aktywności klienta. Firma Handel Pro opracowała system monitorowania tych operacji (zarówno automatycznych, jak i ręcznie wykonanych), aby uniemożliwić przestępcom korzystanie z usług firmy.

Wpłaty i wypłaty

Wszystkie operacje klienta dotyczące wpłacania i wypłacania środków z osobistego konta handlowego muszą spełniać następujące wymagania:

 • W przypadku przelewu bankowego lub przelewu z karty bankowej nazwisko wskazane podczas rejestracji konta musi być zgodne z nazwiskiem posiadacza konto/karty bankowej.
 • Wypłata środków z konta handlowego w inny sposób niż przy użyciu metody wpłaty jest możliwa tylko po wypłacie kwoty równej sumie wpłat klienta w ten sam sposób i na to samo konto, z którego została dokonana wpłata.
 • W przypadku wpłaty na konto za pomocą metody, w której wypłata nie jest możliwa, środki są wypłacane na rachunek bankowy klienta lub w inny uzgodniony przez firmę sposób, za pomocą którego można w sposób wiarygodny ustalić tożsamość posiadacza rachunku.
 • W przypadku wpłacania środków na konto w różny sposób, środki są wypłacane przy użyciu tych samych metod, w stosunku proporcjonalnym do sumy wpłat.
 • W przypadku dokonywania wpłat za pomocą kart Visa/MasterCard, przelewu bankowego, wypłata środków przekraczających sumę wpłat klienta jest możliwa za pomocą jednej z tych metod: Visa/MasterCard, przelew bankowy. W przypadku dokonywania wpłat w inny sposób, wypłata środków przekraczających sumę wpłat klienta jest możliwa dowolną, dostępną metodą, według uznania klienta.